תנאי שימוש

אומגה 3 גליל בע"מ – תקנון לרכישת מוצרים ושירותים באמצעות האינטרנט

כללי

1. (א)

אתר אומגה 3 גליל (להלן – "האתר") משמש בין היתר, כאתר המיועד לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

(ב)

בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

(ג)

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין אומגה 3 גליל בע"מ (להלן – "החברה").

לפיכך, הנך מתבקש(ת) לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווים את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי הוראות התקנון. לכן אם אינך מסכים (מסכימה) לתנאי מתנאיו של תקנון זה הנך מתבקש(ת) שלא לעשות כל שימוש באתר בכל הנוגע לרכישת מוצרים ו/או שירותים מהחברה.

אודות המכירות

2. (א)

"החברה" מאפשרת לך, הלקוח(ה) (להלן – "הלקוח") לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיבים.

(ב)

מיד לאחר ביצוע הזמנה תבצע המערכת בדיקה של פרטי כרטיס האשראי של הלקוח, ועם קבלת אישור לפעולת הרכישה נשוא ההזמנה מאת חברת כרטיסי האשראי, תינתן ללקוח הודעה מתאימה בדבר אישור ההזמנה. ההזמנה תרשם במחשבי החברה, וכמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע המכירה בתוך 48 (ארבעים ושמונה) שעות מסיום הליך אישור המכירה.

יובהר ויודגש כי משלוח ההזמנה בדואר האלקטרוני ע"י הלקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולת הרכישה, ואינו מחייב את החברה. הרישום שנרשם במערכת האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. חיוב הלקוח בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו באמצעות האתר יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, שפרטיו יוקלדו ע"י הלקוח למערכת האתר, וזאת – לאחר אישור ביצוע פעולת הרכישה.

דע/י: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית, והעושה כן – צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

(ג)

במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש הלקוח ליצור קשר טלפוני עם החברה לצורך הסדרת אישור מאת חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש כי פעולת הרכישה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי כרטיס האשראי ע"י הלקוח ואישור העיסקה ע"י חברת האשראי לגבי אותו כרטיס האשראי שנמסר לחברה ע"י הלקוח. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל הלקוח להסדרת האישור בתוך 7 (שבעה) ימים שימנו ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי שלו למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את הזמנת הלקוח מבלי שללקוח תהיינה תביעות ו/או טענות ו/או דרישות כלשהן כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה של החברה.

אספקת/הובלת המוצרים

3. (א)

החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידי הלקוח באמצעות האתר לכתובת בישראל, למען אשר יוקלד ע"י הלקוח בעת ביצוע הזמנתו, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

החברה תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים אשר יהיו נהוגים באותו זמן אצל החברה. החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר מחירו ישולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן. הבעלות במוצר תעבור ללקוח רק לאחר שחשבון החברה יזוכה בפועל במלוא סכום המכירה של המוצר או השירות נשוא ההתקשרות שבין הלקוח לחברה.

(ב)

החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו של החברה, לרבות שביתות, השבתות וכיוצ"ב.

(ג)

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה החברה תהיה החברה רשאית להעמיד את המוצרים במקום סמוך מקובל, אשר יתואם מראש עם הלקוח.

(ד)

דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל.

במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל – החברה תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

(ה)

התקנון של רשות הדואר לישראל, או של כל גוף אחר אשר באמצעותו החברה יבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים, יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר אשר ירכש באמצעות האתר, ויחייב כל מציע וכל לקוח.

(ו)

זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. (ימי א' עד ה' של השבוע הקלנדרי, לא כולל ימי שישי, שבתות, ערבי חג וימי חג).

(ז)

דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית החברה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

ויודגש: כל מכירה אשר תעשה בתשלומים תחוייב בריבית בשיעור אשר יצויין באתר בעת ביצוע הזמנת הרכישה ע"י הלקוח ועפ"י המקובל באותו מועד בעסקאות "קרדיט" מסוג זה אצל חברת האשראי הרלבנטית.

למניעת ספקות מודגש ומוסכם כי לא תאושר ע"י החברה רכישה בתשלומים של מוצרים ו/או של שירותים כלשהם באמצעות האתר ללא חיוב הלקוח בריבית כאמור בגין פרישת תשלומי הלקוח עבור רכישת המוצרים ו/או השירותים מהחברה באמצעות האתר.

(ח)

רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר מהחנות שבמשרדי החברה. לברור האם ניתן לאסוף את המוצרים ישירות ממשרדי החברה על הלקוח לפנות ישירות לחברה. איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 (ארבעה עשר) ימי עסקים אשר ימנו מיום אישור ההזמנה. לקוח אשר ירכוש מוצר ולא יאסוף את המוצר עד המועד האמור לעיל, תבוטל העיסקה עמו, והוא יחוייב בתשלום כל הוצאות החברה בגין כך.

(ט)

בעת אספקת המוצר, רשאית החברה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או את חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר, כתנאי למסירה המוצר.

דע/י: בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר ו/או במוצר ו/או בשרות נשוא החוזה או העסקה, או שלא עקב אי-התאמה בין המוצר ו/או השירות לבין הפרטים שנמסרו ללקוח, אזי – ובמידה והמוצר כבר נשלח ללקוח, על מבצע הפעולה ו/או הלקוח להחזיר לחברה את המוצר באריזתו המקורית, שלם, ללא פגיעה, ללא נזק, ללא פגם וללא קלקול מכל מין וסוג שהוא, והחברה תפעל כמיטב יכולתו לשם השבת המוצר לספק ממנו נרכש המוצר, וזאת – על חשבונו הבלעדי והמלא של הלקוח.

במידה והחברה לא תצליח להחזיר הנכס ו/או המוצר הרלבנטיים לספק ו/או אם הספק יסרב לקבלם חזרה – אזי בנסיבות המתוארות לעיל בסעיף קטן זה יחוייב הלקוח במלוא סכום הזמנתו, ויהא זכאי לקבל חזרה מהחברה את המוצר הרלבנטי.

(י)

יובהר ויודגש כי כמקום ביצוע העסקה, לכל דבר וענין, יחשב מקום מושבה של החברה, וזאת – גם במקרה בו בחר הלקוח רוכש המוצר ו/או השרות, לקבל את המוצר בדואר או באמצעות שליח.

כשרות להשתמש באתר

4. (א)

האתר פתוח בשלמותו לשימושו של כל מי שמעונין להשתמש בו, וכל משתמש כזה יהיה רשאי לבצע רכישות באמצעות האתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

(1)

המשתמש באתר הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) או איננו כשיר ו/או זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס – יחולו במקרה כזה הוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962.

(2)

המשתמש באתר הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

(3)

המשתמש באתר הינו בעל כרטיס אשראי "ויזה" או "ישראכרט" או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

(4)

המשתמש באתר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

5. (א)

כדי לרכוש מוצר/שירות יתבקש הלקוח לספק לנציג החברה כל מידע נוסף אשר ידרש לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון, ומספר כרטיס אשראי.

ביצוע ההזמנה באתר מהווה גם הסכמה מצידך לכך שהחברה תשמור כל מידע אישי אודותיך או אודות רישומיך במאגרי המידע שלו.

(ב)

החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין, או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן השירות או מכירת המוצר הרלבנטיים לעיסקה עם אותו לקוח, או לגבי שילובו של הלקוח במבצעים ו/או בפרסום מכירת מוצרים ו/או שירותים חדשים מטעם החברה.

(ג)

החברה תנקוט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי התקן המקובל כיום בישראל. בהתקיים נסיבות שאינן בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון – החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו של הלקוח, ובכלל זה גם במקרה שמידע כלשהו יאבד ו/או יעשה בו שימוש בלתי מורשה ע"י צד ג'.

ביטול עסקה/מכירה

6. (א)

לקוח אשר יבצע את פעולת הרכישה באמצעות כרטיס אשראי יהיה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 (להלן – "חוק הגנת הצרכן") ו/או לפי חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986.

(ב)

לשם נוחיות הלקוח בלבד, להלן עיקר התנאים והדרך בהם יכול הלקוח לבטל את עסקת הרכישה שיבצע באמצעות האתר.

המועד לביטול עיסקת הרכישה של המוצר – החל מיום עשיית העסקה ועד לחלוף ארבעה עשר ימים אשר ימנו מיום קבלת המוצר.

(ג) ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לחברה.

(ד)

תוצאות הביטול עקב פגם ו/או עקב אי התאמה:

ביטל הלקוח עסקה עקב פגם במוצר נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר ו/או השירות לבין הפרטים שנמסרו לו מאת החברה, תחזיר החברה ללקוח בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים אשר ימנו מיום קבלת ההודעה על הביטול ע"י הלקוח, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, יבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה, ולא יגבה מהלקוח דמי ביטול כלשהם;

קיבל הלקוח את המוצר נשוא העסקה או החוזה, יעמידו חזרה לרשות החברה במקום שבו נמסר לו המוצר ע"י החברה, והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שקיבל הלקוח בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

(ה)

תוצאות הביטול שלא עקב פגם ו/או קיום אי התאמה:

ביטל הלקוח את העסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה במוצר כאמור לעיל, תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים אשר ימנו מיום קבלת ההודעה על הביטול מאת הלקוח, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, יבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה, ולא יגבה מהלקוח סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% (חמישה אחוזים) ממחיר המוצר או השרות נשוא החוזה או העסקה, או על סך של 100 ש"ח (מאה שקלים חדשים), לפי הגבוה מביניהם, וכל זאת – בכפיפות להשבת המוצר לחברה ע"י הלקוח עפ"י תנאי תקנון זה.

דמי ביטול אלה יחשבו, לכל ענין ודבר, כפיצוי מוסכם אשר נקבע בתום לב, ובמשותף, על ידך וע"י החברה בהתחשב בנזקים הצפויים לחברה, ומבלי שהחברה תהיה חייבת בהוכחתם של נזקים כלשהם.

קיבל הלקוח את המוצר נשוא העסקה או החוזה, יפעל הלקוח להחזרת המוצר למשרדי החברה, על חשבונו הבלעדי והמלא, והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שיקבל הלקוח בעקבות עשיית העסקה או החוזה. מובהר בזאת כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין המשלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה או החוזה נשלח מהחברה ו/או מהספק של החברה אל חברת השילוח.

יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע"י הלקוח, כפוף לכך שהלקוח יחזיר לחברה את המוצר באריזתו המקורית, שלם, ללא פגיעה, ללא נזק, ללא פגם, וללא קלקול מכל מין וסוג שהוא.

דע/י: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצע בהם שימוש כלשהו ו/או לאחר שבוצעה בהם פעולת הרכבה כלשהי, זולת לאחר קבלת אישור מוקדם, ובכתב, לכך מאת החברה.

אי השבת הנכס ו/או המוצר לחברה בהתאם לתנאי תקנון זה יביא לחיובו של הלקוח במלוא סכום ההזמנה בתוספת כל הוצאות החברה.

(ו)

אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע מהלקוח את נזקיו, ובכלל זה גם בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו ו/או עקב השימוש בו, ו/או עקב ביצוע פעולת הרכבה כלשהי הקשורה בו, ע"י הלקוח ו/או ע"י מי מטעמו.

(ז)

האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד') של חוק הגנת הצרכן.

(ח)

האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על החברה אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

(ט)

החברה תהיה רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה, כולה או חלקה, בקרות אחד ו/או יותר מבין המקרים הבאים, והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה:

(1)

במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

(2)

במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים למכירה;

(3)

אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים באינטרנט את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין.

(4)

במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.

(5)

אם יתברר לחברה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של מי מבין המתקשרים בעיסקה ו/או מי מהם ו/או הלקוח ו/או צד ג' כלשהו.

(6)

אם יתברר לחברה ו/או למי מטעמה כי הלקוח עלול למכור את המוצר או השרות אותם רכש מהחברה לצד ג' כלשהו ו/או לסחור באופן כלשהו במוצר ו/או בשרות האלה, בכולם ו/או בחלקם.

הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב, לרבות בדוא"ל, לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ביצוע ההזמנה באמצעות האתר.

(י)

אם לאחר סיום מכירה יתגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את המכירה או להציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור – החברה לא תהיה אחראית, ולא תישא, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

כשלון תמורה מלא

(יא) החברה מתחייבת כי בכל מקרה שבו הלקוח יהיה מעונין לבטל העיסקה עקב כשלון תמורה מלא, תפעל החברה על מנת לספק ללקוח מוצר חלופי שווה ערך.

לא הצליחה החברה לספק ללקוח מוצר חלופי הולם, תשיב החברה ללקוח את מלוא הכסף ששולם לו בפועל ע"י הלקוח, ובלבד שהלקוח ביטל כדין, ובמועד הנדרש, את העסקה עם החברה.

תנאים נוספים

7. (א)

נפלה טעות קלומוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

(ב)

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם ללקוח ו/או למשתמש באתר ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו למי מכל אלה מכל סיבה שהיא. בקרות ארוע כזה של גרימת נזק ו/או גרימת הפסד ו/או מניעת רווח מהלקוח ו/או ממי מטעמו ו/או מצד שלישי כלשהו, אזי החברה שומרת בזאת על זכותה לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב ללקוח. בנוסף על כך, החברה לא תהיה אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים כלשהם אשר ירכשו באתר והאחריות לגביהם תחול על הלקוח בלבד וכל ההוצאות הכרוכות בכך תחולנה ותשולמנה על חשבונו הבלעדי והמלא של הלקוח.

כמו כן, הלקוח יהיה אחראי באופן מלא ובלעדי לתחזוקה ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נמסרה לו הודעה אחרת, ובכתב, מאת החברה.

(ג)

אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית,סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה ו/או של מורשה כדין מטעמו.

אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם ו/או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם החברה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

(ד)

רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

(ה)

כל רוכש באתר אשר יבצע פעולת רכישה של מוצר כלשהו ו/או של מוצר כלשהו ו/או של שירות כלשהו באמצעות האתר של החברה – יחשב, לכל ענין ודבר, כמי שהסכים והתחייב בהסכמה ובהתחייבות מלאות ובלתי חוזרות לכל תנאיו והוראותיו של חוזה זה.

(ו)

אין בתקנון זה כדי לגרוע ו/או לצמצם ו/או לפגוע מהחובות והחיובים המוטלים על כל לקוח אשר הונפק לשימושו כרטיס אשראי ו/או כרטיס חיוב ו/או על כל גוף המנפיק כרטיסי אשראי ו/או כרטיסי חיוב, בהתאם למפורט בחוק כרטיסי חיוב התשמ"ו-1986.

שונות

8. (א)

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בחיפה, בלבד.

(ב)

תקנון זה עודכן לאחרונה ע"י החברה בתאריך 21/12/2014 והוא ניתן לשינוי ע"י החברה בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא של החברה בלבד.

(ג)

במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או כבלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, כפי שבוטאה בתקנון זה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראותיו של תקנון זה ו/או את יתר חלקי אותה הוראה של תקנון זה אשר תבוטל ו/או שתצומצם על ידי ביהמ"ש המוסמך.